Projekty UE

Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa realizuje badawczo – rozwojowy projekt pn. „Innowacyjny ster strumieniowy CPP w układzie tandem”, którego celem jest wykonanie w pełni funkcjonalnego prototypu innowacyjnego steru strumieniowego w układzie tandem ze śrubami o skoku nastawnym regulowanym niezależnie.


Realizację projektu zaplanowano na 38 miesięcy, w ramach których przeprowadzone zostaną badania przemysłowe (28 m-cy), eksperymentalne prace rozwojowe (8 m-cy) i prace przedwdrożeniowe (4 m-ce).  Finalnym efektem badań przemysłowych będzie zbudowanie cyfrowego prototypu steru w oparciu o wypracowane koncepcje niezbędnych mechanizmów i geometrii steru, a także skwantyfikowanie charakterystyki hydrodynamiczne, kawitacyjne i hydroakustyczne.


Podczas eksperymentalnych prac modelowych zostanie zbudowany i przebadany kompletny prototyp steru oraz zostanie stworzona finalna wersja dokumentacji technicznej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.1 „Projekty B + R przedsiębiorstw” – w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Szybka Ścieżka). Wartość projektu wynosi 7 783 453,12 zł, w tym wsparcie ze środków Unii Europejskiej wynosi 5 850 276,57 zł.Zamówienia publiczne współfinansowane ze środków unijnych.

Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa realizuje w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.” następujące projekty grantowe:

  1. „Promocja na międzynarodowych targach organizowanych w Polsce usługi projektowania rozwiązań technologicznych służących oczyszczaniu wód balastowych o niskim zasoleniu, wykorzystywanych w jednostkach morskich i systemach okrętowych.”

Celem projektu jest zwiększenie poziomu eksportu na rynkach europejskich poprzez dywersyfikację realizowanych usług, a w konsekwencji powiększenie obrotów firmy z tytułu realizacji nowej usługi dla nowych i obecnych klientów.
Koszty kwalifikowane projektu stanowią 82 510 zł. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 41 255 zł.

  1. „Promocja na rynkach europejskich usługi projektowania rozwiązań technologicznych służących oczyszczaniu wód balastowych o niskim zasoleniu, wykorzystywanych w jednostkach morskich i systemach okrętowych.”

Celem projektu jest zwiększenie poziomu eksportu na rynkach europejskich poprzez dywersyfikację realizowanych usług, a w konsekwencji powiększenie obrotów firmy z tytułu realizacji nowej usługi dla nowych i obecnych klientów.
Koszty kwalifikowane projektu stanowią 33 154 zł. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 16 577 zł.

  1. „Promocja na rynkach azjatyckich usługi projektowania rozwiązań technologicznych służących oczyszczaniu wód balastowych o niskim zasoleniu, wykorzystywanych w jednostkach morskich i systemach okrętowych.”

Celem projektu jest zwiększenie poziomu eksportu na rynkach azjatyckich poprzez dywersyfikację realizowanych usług, a w konsekwencji powiększenie obrotów firmy z tytułu realizacji nowej usługi dla nowych i obecnych klientów.
Koszty kwalifikowane projektu stanowią 36 342 zł. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 18 171 zł.

 

 

 

 

Powyższe projekty są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa realizuje w ramach projektu grantowego pn. „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” projekt niwelujący skutki pandemii COVID 19. Celem projektu grantowego SPEKTRUM jest wzrost konkurencyjności pomorskich MŚP poprzez świadczenie kompleksowych specjalistycznych usług doradczych rekompensujących przedsiębiorstwom negatywne konsekwencje ekonomiczne wywołane pandemią COVID 19. Usługi są świadczone przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu. 

Projekt Bota Technik jest realizowany w okresie 1.10.2020 – 28.01.2021 r. W ramach projektu zostaną zrealizowane cztery usługi doradcze – dwie z zakresu zarządzania i organizacji oraz dwie z zakresu finansów.

Koszty kwalifikowane projektu wynoszą 91 560 zł, w tym wsparcie ze środków Unii Europejskiej 86 982 zł.

 

 

 

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 2.4.1 Specjalistyczne Usługi Doradcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.